Pomiary elektryczne – dobry elektryk Poznań.

Profesjonalne pomiary elektryczne na terenie Poznania i okolic. Posiadamy wymagane uprawnienia na przeglądy instalacji elektrycznej. Nasza firma specjalizuje się w pomiarach instalacji elektrycznych w Poznaniu i bliskiej okolicy.

Jak wykonujemy pomiary elektryczne na terenie Poznania i okolic?

Pomiary elektryczne wykonujemy przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego, posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania. Wykonanie przeglądu elektrycznego zakończone jest wypisaniem protokołu zawierającego opis badań i otrzymane wyniki. Pomiarów instalacji elektrycznych dokonujemy na terenie Poznania oraz w jego okolicach.

Co warto wiedzieć o pomiarach instalacji elektrycznych, wykonywanych przez naszą firmę w Poznaniu i okolicach?

Celem pomiarów elektrycznych jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna w budynku jest w dobrym stanie i nadaje się do dalszej eksploatacji. Prawidłowy montaż instalacji elektrycznej jest kluczowym czynnikiem w ochronie zdrowia i życia osób które z tej instalacji korzystają.

Zasady wykonywania prób i pomiarów elektrycznych przez dobrego elektryka na terenie Poznania i okolic.

Sprawdzanie skuteczności instalacji elektrycznej i wyposażenia za pomocą oględzin i prób ma na celu ustalenie zgodności z odpowiednimi wymaganiami. Instalacja elektryczna powinna być sprawdzana  podczas montażu oraz po jego zakończeniu,  a przed przekazaniem do eksploatacji. Instalacje po generalnym remącie, przeprowadzce lub zmianie istniejącej instalacji podlegają sprawdzeniom w zakresie zgodności z wymaganymi normami.

Jak przebiegają oględziny instalacji elektrycznej które wykonuje nasz dobry elektryk z Poznania.

Oględziny  wykonuje  się  zazwyczaj  przed  próbami;  zwykle  przed  włączeniem  zasilania  instalacji elektrycznej,  po to aby upewnić się,  czy urządzenie elektryczne:

 • spełnia wymagania bezpieczeństwa odpowiednich norm
 • dobrano je prawidłowo zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji producenta
 • brak jest widocznych uszkodzeń powodujących pogorszenie bezpieczeństwa.

Oględziny istniejących w budynku instalacji elektrycznych i wyposażenia powinny obejmować co najmniej następujące czynności:

 • sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 • występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła
 • dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, uwzględniający przede wszystkim ich materiał, sposób zainstalowania i przekrój
 • dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych
 • występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia
 • dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne
 • prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
 • przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych;
 • występowanie schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji (istnienie schematów jestszczególnie niezbędne, gdy instalacja zawiera kilaka rozdzielnic tablicowych)
 • oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp.
 • poprawność połączeń przewodów; należy sprawdzić, czy zaciski są odpowiednio dobrane do przewodów i czypołączenie jest wykonane poprawnie. W razie wątpliwości zaleca się pomiar rezystancji połączeń. Rezystancjata nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów
 • występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych
 • dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację. Sprawdzić należy czy zastosowane urządzenia manewrowe są rozmieszczone w sposób umożliwiający ich łatwą obsługę i konserwację

Jak wygląda sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznej w Poznaniu.

Próby należy przeprowadzić, najlepiej w poniższej kolejności:

 • ciągłość przewodów ochronnych i przewodów połączeń wyrównawczych
 • rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
 • ochrona za pomocą SELV, PELV i separacji elektrycznej
 • rezystancja/impedancja podłóg i ścian
 • samoczynne wyłączenie zasilania
 • ochrona uzupełniająca
 • sprawdzeniebiegunowości
 • sprawdzenie kolejności faz
 • wytrzymałości elektrycznej
 • próby funkcjonalne i operacyjne
 • spadek napięcia.

Co powinien obejmować zakres sprawdzania okresowego instalacji elektrycznych przez dobrego elektryka na terenie Poznania ?

 • sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynku
 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
 • pomiar rezystancji izolacji
 • badanie ciągłości przewodów ochronnych
 • sprawdzenie ochrony przed dotykiem pośrednim
 • próby czasów wyłączania RCD.

Jak często powinny być przeprowadzane pomiary instalacji elektrycznej w budynkach na terenie Poznania.

Zgodnie  z  prawem  budowlanym budynki powinny  być  w  czasie  ich  użytkowania poddawane  przez  właściciela  lub  zarządcę  okresowej  kontroli,  co  najmniej  raz  na  5  lat,  polegającej  na  sprawdzeniu  stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,  estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno  być  objęte  również  badanie  instalacji  elektrycznej  i  piorunochronnej  w  zakresie  stanu  sprawności  połączeń,  osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Częstość  sprawdzania  okresowego  instalacji elektrycznych na terenie Poznania  powinna  być  ustalana  z  uwzględnieniem  rodzaju  instalacji  i  wyposażenia,  jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Prawo budowlane mówi o okresie 5 lat, z wyjątkiem podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków  środowiskowych  może  wystąpić  większe  ryzyko  eksploatacji urządzeń  i  instalacji  elektrycznych, mogą  być  wymagane krótsze okresy ( 1 rok). Do nich w szczególności należą:

 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchuspowodowanego degradacją
 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia
 • obiekty komunalne
 • tereny budowy
 • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Dokumentacja z prób i pomiarów elektrycznych wykonanych na terenie Poznania.

Po  zakończeniu  sprawdzania  okresowego  instalacji elektrycznej, nasz elektryk sporządzi  protokoły  z  poszczególnych  prób  i  pomiarów. Dokumentacja  będzie  zawierać  szczegóły  dotyczące  sprawdzanych  części  instalacji  i  ograniczeń  w  sprawdzeniu  objętym protokółem, a także opis oględzin, łącznie z wadami i usterkami oraz wyniki prób. Wszystkie uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne warunki zostaną odnotowane w protokole. Odnotowane powinny być również znaczące ograniczenia zakresu sprawdzenia okresowego w stosunku do normy PN-HD 60364-6:2008 i ich przyczyny.

Jak wygląda dobór metody pomiarowej instalacji elektrycznej na terenie Poznania.

Zastosowana  metoda  wykonania  pomiarów elektrycznych na terenie Poznania powinna  być  metodą  najprostszą,  zapewniającą  osiągnięcie  wymaganej  dokładności pomiarów.  Wybór  metody  pomiarów  wynika z  uwarunkowań,  znajomości  obiektów  mierzonych  i  rozpoznania  dokumentacji technicznej budynku. Błąd związany z doborem metody pomiarowej występuje wtedy, gdy zastosowana metoda nie uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i jego parametrów lub nie umożliwia pomiaru ściśle tej wartości, która miała być przedmiotem badań i pomiarów.

Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń przez naszą firmę na terenie Poznania .

Stosuje się wiele metod pomiarowych służących do określania rezystancji przewodów i uzwojeń urządzeń i instalacji elektrycznych. Pomiary rezystancji można przeprowadzić metodą techniczną przy użyciu woltomierza i amperomierza lub metodami mostkowymi.

Pomiary rezystancji izolacji przez naszego elektryka na terenie Poznania.

Przeprowadzenie  pomiarów  rezystancji  izolacji przez elektryka pozwala  na  określenie  stanu  izolacji  instalacji,  urządzeń  i  sieci elektroenergetycznych. Stan izolacji przewodów i uzwojeń ma decydujący wpływ zarówno na bezpieczeństwo obsługi jak i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Systematyczne wykonywanie badań i pomiarów rezystancji izolacji przewodów instalacji i uzwojeń urządzeń elektrycznych oraz ewidencjonowanie uzyskanych wyników badań, pozwala na wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji oraz zapobiega   awariom   i   pożarom,   które   mogą wystąpić   wskutek   pogorszenia   właściwości   izolacji.

Jak wygląda proces sprawdzania  rezystancji uziomu przez naszą firmę na terenie Poznania?

Pomiar rezystancji uziomu na terenie Poznania powinien być wykonany odpowiednią metodą techniczną lub kompensacyjną. Rezystancję uziomu mierzy się prądem przemiennym, ze względu na elektrolityczny charakter przewodności gruntu. Prąd dopływający do uziomu rozpływa się w gruncie  promieniście  na  wszystkie  strony.  Gęstość  prądu  jest  największa  koło  uziomu,  powodująca  powstanie  lejowatej  krzywej potencjału, której kształt jest zależny od rezystywności gruntu.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomiarem instalacji elektrycznej na terenie Poznania lub okolic, nie zwlekaj i zadzwoń do nas teraz.